Minskad energianvändning

 

Haninge Kommun har som mål att Haninge ska vara i framkant vad gäller miljö- och klimatarbete. Det gäller även Haninge Bostäder, och vi har nu startat ett energieffektiviseringsprojekt tillsammans med forskningsinstitutet Fraunhofer-Chalmers Centre (FCC).

Projektets syfte är att minska energianvändandet på ett smart och effektivt sätt, samt att minska energikostnaderna.

Det går i stort ut på att samla in mätdata och algoritmer på en speciell fastighets egenskaper och dynamik för att styra värmesystemet optimalt oavsett yttre påverkan från faktorer som t.ex väderlek, varmvattenanvändning och annan påverkan som beror på de boendes aktiviteter.

Sedan är målet att få en övergripande bild om detta är möjligt att implementera i hela beståndet.

För att se att FCC´s algoritmer fungerar och ger energieffektivisering, styrs nu 2 st undercentraler i Haninge Bostäders bestånd med deras utvecklade algoritmer sedan januari 2022. Första resultaten visar en jämnare inomhustemperatur och lägre energiförbrukning, men det behövs en vinter till för att få ett slutgiltigt resultat. Framöver kan det bli fler undercentraler som vi prövar med dessa algoritmer.