Trivselregler

Att bo i flerfamiljshus innebär många möjligheter till gemenskap och trivsel. Men det ställer också krav på oss som bor där att inte störa varandra och att ha tålamod med varandras sätt att leva. För att underlätta samvaron och höja trivseln är det viktigt att du följer våra ordningsregler som alla får ta del av när de flyttar in hos oss.

Det är hyreslagen som bestämmer vad som gäller för boende i hyreslägenhet. Hyresgästen ska bevara ”sundhet, ordning och gott skick” i fastigheten. För att förtydliga lagtexten har vi tagit fram en rad punkter för ordning och trivsel. Du om hyresgäst ansvarar även för att övriga familjemedlemmar och gäster följer reglerna.

Att inte spela hög musik så att störningar uppkommer för kringboende.

Tänk på att inte spela musik, eller i övrigt ha hög volym på tv, dator eller liknande, så att dina grannar störs, framförallt inte kvällar, nätter och tidiga morgnar då många sover. Det gäller i hela vår boendemiljö, inom- och utomhus.

Att inte spika eller borra mellan kl 20.00 och 08.00.

Om du på egen hand utför någon form av arbete i bostaden, som att spika eller borra, ska detta ske under dagtid mellan klockan 08.00 – 20.00 för att du inte ska störa dina grannar.

Att undvika vattenspolning sen kvälls- och nattetid.

När du spolar i kranar och i toaletten så hörs detta hos dina grannar. Särskilt väl hörs det kvälls- och nattetid då det i övrigt är tyst. Undvik därför överdrivet spolande i kranar som exempelvis att duscha sent på kvällen och om nätterna samt att använda tvätt- eller diskmaskin under denna tid på dygnet.

Att inte placera föremål som t ex möbler, mattor, cyklar, barnvagnar, pulkor, sopor eller annat som kan förhindra framkomligheten vid entré, i trapphus, vinds- eller källargångar.

Trapphusen är våra utrymningsvägar vid en eventuell brand. Därför är det viktigt att det inte står saker i vägen som gör att det tar längre tid att komma ut. Tänk också på att möbler, mattor och barnvagnar utgör en brandrisk i sig. Därför får du inte förvara detta i våra allmänna utrymmen.

Att genast anmäla fel eller brister som uppstår i lägenheten. Om ett fel uppstår med en större skada som följd, och du inte anmält det, kan du bli ersättningsskyldig.

Skador som t ex vattenläckor och trasiga fönster är så kallade akuta fel som behöver åtgärdas så fort som möjligt för att inte skadorna på fastigheten ska bli värre. Så fort ett fel uppstår ska du göra en felanmälan, det gör du enklast på Haninge Bostäders hemsida och logga in på ”Mina sidor”.

Att ha tillsyn över husdjur så att inte djuret skadar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller andra utrymmen.

Som djurägare har du ansvar enligt lag för att ditt husdjur inte orsakar störningar och olägenheter för andra människor. Husdjur ska vara kopplade vid- och omkring våra hus och eventuella föroreningar från djuret tas om hand av djurägaren. Mata inte fåglar från fönster, balkong eller på marken då det drar till sig råttor.

Att inte utan tillstånd av hyresvärden sätta upp antenner, skyltar, markiser, inglasning eller liknande.

Generellt sett tillåter inte Haninge Bostäder att du monterar någonting på företagets fasader. Kontrollera därför alltid med din bovärd innan du sätter upp markiser, antenner och liknande vilka regler som gäller. Annars riskerar du att få stå för kostnaden för att återställa fasaden.

Att inte grilla med kol- eller gasolgrill på balkong eller i närheten av huset. På balkongen är det endast tillåtet att använda elgrill.

Om du har en öppen låga som vid kol- eller gasolgrillning i närheten av våra husfasader finns risk för att brand uppstår. Tänk på att du då kan hållas ansvarig för det som hänt. Om du vill grilla, använd i första hand de iordningställda grillplatserna som finns på våra gårdar. När du grillar ska du alltid ha en hink med vatten bredvid grillen så att du har möjlighet att släcka om en brand skulle uppstå. Se också till att elden är släckt när du grillat klart. En vuxen ska alltid närvara och ha ansvar vid grillning.

Att inte placera blomlådor på utsidan av balkong- eller altanräcke samt att inte skaka mattor eller sängkläder från fönster eller balkong.

 Balkonglådor ska placeras på insidan av balkongräcket. Var aktsam när du vattnar så att det inte rinner ner till grannen under.  Skaka mattor, sängkläder och liknande på gården och inte från fönstret eller balkongen då det kommer ner smuts och damm till grannen under.

 Att rökförbud råder i alla gemensamma utrymmen, t ex tvättstuga och trappuppgång, loftgångar och i direkt anslutning till husens portar.

Personer som inte röker har rätt till rökfria miljöer. Sedan den 1 juli 2019 är det förbjudet enligt lag att röka på allmänna platser, både inom- och utomhus. Därför är det inte tillåtet att röka vid t ex våra lekparker. Det är heller inte tillåtet i våra gemensamma utrymmen som t ex utanför entréer, i trappuppgångar och i tvättstugorna.

Att betala ersättning till Haninge Bostäder för besök från Störningsjouren vid konstaterad störning. Samt att betala ersättning till bolaget för samtliga kostnader bolaget har haft med anledning av hyresgästens brist i att bevara sundhet, ordning och gott skick.

Om du har orsakat en störning som leder till att Störningsjouren åker ut och konstaterar en störning, kommer du som hyresgäst att få stå för kostnaden. Du blir också ersättningsskyldig till Haninge Bostäder för andra kostnader bolaget haft i samband med att du brutit mot våra regler.

Att inte slänga skräp, fimpar eller glas på marken i anslutning till huset.

Skräp, fimpar och glas hör inte hemma i naturen. Skräp tar lång tid att brytas ner. I våra områden finns papperskorgar utplacerade för skräp som t ex godispapper eller cigarettfimpar. Fimparna måste naturligtvis släckas innan de slängs i papperskorgen, annars kan det börja brinna.

 Att se till att avfall hamnar där det ska. Hushållssopor ska paketeras väl och läggas i rätt sopbehållare. Glas, tidningar, kartong, plastförpackningar och metallförpackningar läggs i särskilda behållare. Grovsopor lämnas i grovsoprummet om inte annat anges.

Det är viktigt att avfall hamnar på rätt ställe, dels för miljön och den allmänna trivseln men sopor lockar också till sig råttor. I alla våra områden, eller i dess närhet,  finns återvinningsstationer där du kan sortera förpackningar av t ex plast, glas och kartong. Grovavfall lämnas i grovsoprum/miljöstuga om det finns i ditt område, annars lämnas det till återvinningscentraler, där även farligt avfall lämnas. Vanliga hushållssopor slängs i avsedd behållare likaså matavfall.

Att garage och parkeringsplats endast får användas för parkering av en personbil i kördugligt skick. Inte för reparation eller biltvätt.

På garage- eller parkeringsplats får du endast parkera en personbil som är körduglig vilket innebär att fordonet t ex inte får vara avställt eller ha körförbud. Reparation av personbilen får inte ske på förhyrd garage- eller parkeringsplats. Detsamma gäller om du behöver tvätta bilen. Tänk också på att du förutom bilen endast får förvara 4 stycken däck till din bil om du har en garageplats med bur.

Här kan du skriva ut våra trivselregler!